Syfte

Vi vill impregnera tallarnas splintved på ett naturligt sätt, för att få fram en produktion av tjärtallar med fetved.

Fetved är ett kådrikt virke med hög densitet/täthet. Fetved har även en hög andel av pinosylvin och hartssyror. De är röthämmande och hydrofoba (= stöter bort vatten).

Resultatet blir alltså ett hårt virke, motståndskraftigt mot röta och väta. Detta virke kan användas vid renovering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, och vid tillverkning av till exempel fönster, snickeridetaljer och takspån.

Se bilder - Från barkad till intimmrad

uppnå målet

För att uppnå detta mål är Fetvedens Vänners syfte att:

  • Fungera som naturlig mötesplats runt fetved.
  • Samla in mer referensmaterial om ämnet.
  • Ta till vara de kunskaper som finns och sprida dem vidare.
  • Söka nya vägar för användandet av fetved.
  • Återinföra gamla kunskaper om användandet av fetved.
  • Väcka debatter om ämnet.
  • Sprida kunskaperna vidare genom olika föreläsningar/aktiviteter.
  • Vidareutveckla lämplig maskinell utrustning för randbarkning.